fbpx

Henkilötietorekisteri

 
 
Tietosuojaseloste
Plastiikkakirurgia W:n (Oy Saawi Ab) potilas- ja henkilötietorekisteri
 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) potilasasiakirjoista antama asetus yksityisestä terveydenhuollosta (298/2009)

 

Tiedosto laadittu 31.1.2016 ja päivitetty viimeksi 07.01.2019

 

 1. Rekisterinpitäjä

Plastiikkakirurgia W (Oy Saawi Ab)

Hämeenkatu 9

33100 Tampere

+35820 792 0200

info@plastiikkakirurgiaw.fi

 

 1. Yhteyshenkilö

Kai Saariniemi

Hämeenkatu 9

33100 Tampere

+35820 792 0200

info@plastiikkakirurgiaw.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Plastiikkakirurgia W:n (Oy Saawi Ab) potilasrekisteri. Vastaanoton potilas- ja asiakastietorekisteri on keskitetysti yhdessä Kelan sertifioimassa ja hyväksymässä Acute potilastietojärjestelmässä, joka on liitettynä kansalliseen terveysarkistoon (Kanta).

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • potilaan tutkimusten ja hoidon suunnittelu sekä hoidon toteutus ja arkistointi
 • terveydenhuollon toiminnan suunnittelu, tilastointi, seuranta ja arviointi sekä tieteellinen tutkimustoiminta
 • laskutus ja perintä
 • potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen
 1. Rekisterin tietosisältö
 • potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • potilaan nimeämä lähiomainen, yhteyshenkilö, alaikäisen huoltaja, tai potilaan laillinen edustaja
 • potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset esitiedot ja terveystiedot
 • laboratorio- ja tutkimustiedot
 • ajanvaraus- ja laskutustiedot
 • merkinnän tekijän tai lukijan tiedot
 • tiedot asiakirjojen saapumisesta, lähteestä ja luovutuksesta
 • tuotteiden ja palveluiden laskutustiedot
 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
 • henkilö itse tai alaikäisen henkilön huoltaja
 • terveydenhuollon ammattihenkilö, tutkimusten ja hoidon yhteydessä syntyvät tiedot, vastaukset ja lausunnot
 • muista hoitoyksiköistä henkilön tai alaikäisen henkilön huoltajan suostumuksella saadut asiakirjat, mukaan lukien kansallisesta terveysarkistosta (Kanta) saadut tiedot

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 • Potilastietoja luovutetaan pääasiassa potilaan itsensä kirjallisella suostumuksella
 • Potilaan tietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/89) 3 §, tartuntatautilaki (583/86) 23 a §):

– THL: hoitoilmoitusrekisteri, syöpärekisteri, näkövammarekisteri, tartuntatautirekisteri

– Fimea: lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri

 • Muut mahdolliset luovutuksensaajat:

– Jatkohoitotilanteessa potilaan suullisella potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle

– Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.

– Potilaan huoltaja, muu laillinen edustaja sekä potilaan lähiomainen, jos potilas on antanut tähän suostumuksensa. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on kuitenkin oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

– Potilaan sähköiset reseptit tallentuvat Reseptikeskukseen, jonka rekisterinpitäjänä toimii Kela. Lisätietoa www.kanta.fi.

– Sosiaali-ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) perusteella arkistoidaan ammattilaisten kirjaama jatkuva potilaskertomus Kelan ylläpitämään Kanta -palveluiden Potilastiedon arkistoon

 • Lisäksi tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan antaa tieto potilaan terveydentilasta, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä.
 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 • Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 1. Potilasrekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn perusteet
 • Potilastietoja voivat käsitellä ainoastaan potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän avustajansa. Tietoja käsitellään ainoastaan toimenpiteiden vaatimassa laajuudessa.
 • Tietoja käsitellään yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai Väestörekisterikeskuksen myöntämällä sähköisellä terveydenhuollon varmenteella.
 • Mahdolliset paperiset tiedot (mm. allekirjoitetut suostumus- tai luovutuslomakkeet) säilytetään valvotuissa tiloissa sijaitsevissa lukittavissa arkistoissa
 • Sähköiset tallenteet (mm. valokuvat) säilytetään käyttäjätunnus- ja salasanasuojatulla ulkoisella kovalevyllä, jota säilytetään valvotuissa tiloissa sijaitsevassa lukitussa arkistossa.
 • Potilastiedot tallennetaan potilaan suostumuksen perusteella Plastiikkakirurgia W:n (Oy Saawi Ab) Kelan hyväksymään ja sertifioimaan Acute potilastietojärjestelmään, joka on liittyneenä kansalliseen terveysarkistoon (Kanta).
 • Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa tallentaminen yhteiskäyttöön. Tällaisessa tapauksessa sekä potilasasiakirjan luku- että merkitsemisoikeus on ainoastaan käyntiin liittyvällä hoitavalla lääkärillä. Laskutustiedot ja tiedot ajanvarauksesta sekä merkinnät tutkimusvastauksista jäävät näkyviin
 • Potilaalla on oikeus pyytää tietojensa merkitseminen salaiseksi
 • Sähköisesti tallennettuja tietoja pääsee tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan Plastiikkakirurgia W:n (Oy Saawi Ab) yksilöllisillä käyttäjätunnuksilla
 • Yrityksen rekisteriasioista vastaava henkilö määrittelee rekisterin manuaalisten ja sähköisten tietojen käyttöoikeudet työtehtävien mukaan.
 • Järjestelmä pitää tietojen käsittelystä tarkkaa sisäistä lokia, josta käy ilmi käyttäjä- ja potilaskohtaisesti potilastiedot, joita käyttäjä on katsonut tai muokannut.
 1. Oikeus tarkastaa ja vaatia tiedon korjaamista
 • Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa sekä lokitietonsa kerran vuodessa ilman veloitusta.
 • Potilaalla on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista ilman viivytystä. Pyynnön tulee sisältää perustelut. Potilastietojen korjaus suoritetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla siten, että tehty korjaus sekä alkuperäinen merkintä ilmenevät potilastietorekisteristä.
 • Pyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen Plastiikkakirurgia W, Kai Saariniemi, Hämeenkatu 9, 33100 Tampere.
 • Pyydetyt tiedot luovutetaan kirjallisena. Ennen luovutusta potilaan henkilöllisyys tarkastetaan.
 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 • Potilastietoja säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen (298/2009) mukaisesti
 • Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa